Obecná historie
Oddíl kopané

    V odstavci popisujícím činnost celé TJ Sokol Modřice je uvedeno, kdy byl založen v Modřicích první samostatný oddíl kopané. Oddíl nesl název AFK Modřice a měl 3 družstva (muže A a B a dorost). Své domácí zápasy hrával na hřišti, které se tehdy nacházelo na ulici Husově v místě, kde dnes najdeme dva šestipatrové domy.

    První významný sportovní vzestup přišel v roce 1968, kdy A mužstvo mužů postoupilo z okresního přeboru do krajských soutěží. Na této úrovni pak hrálo až do roku 1972, kdy sestoupilo zpět do okresního přeboru. Za vzestupem kopané stojí hlavně osoba tehdejšího předsedy oddílu pana Jaroslava Babáka. Od sestupu mužů se potom všechna družstva pohybovala pouze v okresních soutěžích a úroveň kopané v Modřicích klesala až do roku 1989. Ve městě se sice rodila nadějná generace - zdatní a šikovní hráči, kteří vesměs začínali svoji fotbalovou kariéru v Sokole Modřice. Většina z nich ale následně skončila v různých klubech v nedalekém Brně.

    V roce 1990 přichází do oddílu jako hlavní sponzor celého TJ Sokol Modřice dnes již neexistující firma Bonart. Dochází k obnově skomírající práce s mládeží na úrovni žákovského věku, na které se podílí bývalí i současní hráči a dobrovolní pracovníci klubu jako pan Vladimír Huňaař ml., Josef Šiška ml., Zdeněk Romulus, Patrik Goiš a další. Ovšem vlivem šestileté generační mezery schází v oddíle družstvo dorostu. Nefunguje ani B tým mužů. V čele oddílu stojí jako předseda pan Alois Lederer a práci sekretáře vykonává pan Zdeněk Šmeral.

    Také úroveň družstva mužů se začíná postupně zlepšovat. Ze základní IV. třídy tým postupuje v roce 1992 do III. třídy okresního přeboru a hned v roce následujícím se po dlouhých letech vrací do okresního přeboru. Tady se už natrvalo usazuje a pravidelně obsazuje příčky v horní polovině tabulky. U týmu za jeho působení v okresním přeboru Brna-venkova pracuje postupně několik trenérů. Postup s týmem vybojoval Jiří Dvořák. Dále jej trénovali pan Jaroslav Minařík, ing. Josef Šiška ml., pan Miloslav Ondráček z Brna. V roce 1997 je předsedou oddílu zvolen ing. Josef Šiška ml., vnuk pana Jaroslava Babáka. Tým se drží stále v popředí konečných tabulek okresního přeboru, ale nedaří se mu postoupit do krajských soutěží. Několikrát se umisťuje na konečném 2. místě a vždy mu těsně uniká vysněný postup.

    Ing. Josef Šiška ml. v roce 2006 odstupuje z funkce předsedy oddílu a trenéra A mužstva. Novým předsedou je zvolen pan Michal Lederer a trenérem prvního týmu mužů se stává pan Miloslav Buršík. Změna je ku prospěchu týmu a ten hned v následujícím roce 2007 po dlouhých 40 letech postupuje z okresního přeboru do I. B třídy soutěží Jihomoravského kraje. Dnes se tým zabydlel ve vyšší soutěži a bez větších problémů se mu daří v soutěži držet.

    Od obnovení činnosti mládežnických družstev, žádné z nich nedosáhlo výraznějších úspěchů. Za zmínku stojí pouze postup žákovských družstev mladších a starších žáků do okresního přeboru. Zkvalitňuje se také práce u mužstva dorostu. To v roce 2007 postupuje ze základní třídy do okresního přeboru.

    V roce 2009 je v oddíle kopané vedeno 6 družstev a to A a B muži, dorost, mladší a starší žáci a tým přípravky a oddíl se potýká s nedostatkem hráčů hlavně v kategoriích žáků a dorostu. Z tohoto důvodu se v roce 2009 pokouší oddíl spojit síly se sousedními Želešicemi, a tak teprve čas ukáže, jak se této spolupráci bude dařit.

TJ Sokol Modřice

28. června 1945 v bývalé restauraci u Valentů dochází k založení prvního českého sportovního klubu v Modřicích. Po dlouhých jednáních byl přijat návrh pojmenování AFK (Atletický fotbalový klub) Modřice. Došlo ke zvolení 17 členného výboru, v jehož čele stanul pan Jaroslav Vystrčil a členská základna ke zmíněnému datu čítala 105 členů. AFK Modřice dnes neexistuje. Organizace byla začleněna pod TJ Sokol Modřice. Současný fotbalový klub se ztotožnil s historií AFK a v roce 1995 oslavil 50leté výročí existence kopané v Modřicích.

    V roce 1988 pod hlavičkou TJ Sokol Modřice vykazovalo činnost pět oddílů: nohejbal, stolní tenis, ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova), kulturistika a kopaná. Práce jednoty nebyla na dobré úrovni. Projevila se krizová situace v oddíle kopané. Fotbalisté sice byli největším seskupením v rámci jednoty, ale chybělo jim dobré vedení. Dosavadní trenér žáků František Bubniak složil funkci a nebyla za něj náhrada. Totéž potkalo oddíl dorostu, tady končil ve funkci trenér Vlastimil Urban. Jednatel tělovýchovné jednoty pan Zdeněk Šmeral se vzdal této funkce z důvodů přechodu do sportovně technické komise kopané na okrese Brno-venkov. Také ostatní oddíly TJ Sokol Modřice pracovaly bez výraznějších úspěchů a výsledků.

    V roce 1990 po sametové revoluci pracuje vedení TJ Sokol Modřice ve složení Vladimír Rabiňák ml., předseda, Alois Lederer, Milan Ďuriš, Vladimír Rabiňák st., Radek Božek, Hana Zollmanová, Miroslav Kykrych, Miroslav Čonka, Jiří Smejkal.

    20. ledna 1992 je svolána valná hromada TJ Sokol Modřice, na které se uskutečňují první novodobé demokratické volby výboru. Novým předsedou se stává pan Libor Kočíř, jednatelem pan Vladimír Huňař ml., náčelníkem Milan Ďuriš a náčelnicí Jana Adámková. Ve výboru dále pracují Alois Lederer, Radek Dvořák, Miroslav Čonka, Radek Božek a Josef Šidlo. Na valné hromadě je přijato usnesení o členství TJ Sokol Modřice v Československé obci sokolské. V roce 1994 se, po odvolaném Radku Dvořákovi, hospodářem jednoty stává paní Hana Kučerová. Valné hromady se konají pravidelně každý rok a jednou za 4 roky je voleno nové složení výboru. Tandem Libor Kočíř - Hana Kučerová pracuje ve vedení až do valné hromady v roce 2002. V roce 1998 je do činnosti Sokola již zapojeno 9 oddílů a to kopaná, nohejbal, stolní tenis, kulturistika, ZRTV, aerobik žen, cvičení rodičů s dětmi, rekreační volejbal a košíková žen. Tento stav je neměnný až do roku 2007, kdy svoji aktivní činnost ukončuje oddíl košíkové žen a nově vzniká oddíl florbalu. V roce 2000 má TJ Sokol Modřice celkem 326 členů, ale v roce 2005 již stav členů klesá na 303.

    18. února 2002 je na valné hromadě uvoleno nové vedení a starostou Sokola je zvolen pan Miloslav Kukla. Členy výboru se stávají Hana Kučerová, Ing. Josef Šiška ml., Milan Ďuriš, Josef Trnka, Romana Chládková, Marta Huňařová, MVDr. Luděk Slaný a Leopold Šteffel. Po další valné hromadě v roce 2006 nahrazuje pana Šteffela, který byl zástupcem rekreačního volejbalu, pan Josef Šidlo, pana Trnku pan Michal Janeba, coby zástupce oddílu nohejbalu, a v oddíle kopané nastupuje za pana Šišku ml. pan Michal Lederer.

    Valná hromada konaná v roce 2006 přináší i další změny. Z postu starosty odstupuje pan Miloslav Kukla a dochází ke zvolení nového vedení ve složení Michal Lederer, starosta, a Lubomír Sekerka, jednatel. Ve výboru pracují osvědčení lidé - Hana Kučerová, Marta Huňařová, Romana Chládková a Michal Janeba, ale současně se objevují i další nové tváře - Václav Kopeček a Jitka Knotková.

    Velká rána pro vedení TJ Sokol Modřice přichází v květnu 2009, kdy náhle umírá starosta pan Michal Lederer. Z výboru současně odstupuje pan Sekerka. Na dobu uplynutá volebního mandátu je na mimořádné valné hromadě v měsíci červnu 2009 zvolen do funkce starosty pan Ing. Michal Janeba. Do výboru je dovolena za oddíl cvičení žen Andrea Slavětínská. Hospodářem je Hana Kučerová a novým jednatelem Ing. Roman Mulíček.

    Činnost Sokola nespočívá pouze ve sportovním zaměření. Všichni členové se zároveň musí starat o dobrý stav majetku. Stávající sokolovna byla vybudována na přelomu 50. a 60. let minulého století. Až do sametové revoluce nebyly prováděny žádné zásadní investiční akce. Za zmínku snad stojí pouze přesun fotbalového hřiště z prostoru za areálem firmy Kovolit při ulici Husově na dnešní místo. Po roce 1989 a navrácení práv k hospodaření se sokolským majetkem se začíná rozvíjet i budování sportovišť. V přízemí hlavní budovy tělocvičny je obnoven provoz restaurace. Tyto prostory dříve sloužily jako tělocvična, po vybudování nového sálu jako kanceláře n. p. Kovolit a učňovské středisko téhož podniku. Vedle tělocvičny je vystavěn první kurt na tenis a nohejbal. V roce 1997 následuje druhý kvalitnější kurt, který slouží hlavně k extraligovým zápasům modřických nohejbalistů. V letech 1997-1998 probíhá výstavba zatravněného hřiště pro kopanou, které je slavnostně uvedeno do provozu 21. června 1998 zápasem družstva mužů Modřic s Bolkovou jedenáctkou. Současně je vybudováno náhradní škvárové hřiště v těsné blízkosti jižního obchvatu města u tzv. Želešického mostu. V roce 1997 jsou také zahájeny postupné práce na opravách sálu a celého areálu tělocvičny. V první fázi dochází k opravám sociálního zařízení a střechy, pak následuje oprava staré historické fasády hlavní budovy v Benešově ulici.

    V roce 2000 je zpracován projekt na přípojky vody, plynu a kanalizace do areálu travnatého hřiště na kopanou. Na hřišti je umístěna sestava z Unimo buněk, která prozatím slouží jako provizorní šatny pro sportovce. V prostoru kolem staré budovy tělocvičny a venkovního posezení u restaurace na Sokolovně je položen chodník ze zámkové dlažby. V roce 2001, při výstavbě nové radnice, získává oddíl kopané z asanace domu levný stavební materiál na stavbu šaten u nového travnatého hřiště. Ta pak probíhá v následujícím roce pod taktovkou města jako majitele pozemku a celého fotbalového areálu.

    V červnu 2003 byla zahájena oprava tělocvičny: výměna podlah, provedení izolace, malby, nátěry, další stavební úpravy, nové ústřední topení, podhledy. Opravy jsou ukončeny v říjnu 2003. V letních měsících roku 2005 došlo k dokončení chodníků kolem tělocvičny, byl vydlážděn povrch pod druhou řadou stolů před restaurací a provedeno osvětlení. V dubnu 2007 byla schválena rekonstrukce sociálního zařízení a chodby nohejbalistů ve výši 200 tisíc korun. O měsíc později díky finančí dotaci byla vyměněna okna v restauraci, opravena kotelna a provedeny stavební rekonstrukce ve výčepu. Je evidentní, že v průběhu posledních dvaceti let, počínaje sametovou revolucí, byly v objektu Sokolvny prováděny velké i menší stavební práce, opravy vybavení, technického zázemí a úpravy vlastního provozu tělocvičny.

    Po roce 1989 se také rapidně zlepšila sportovní činnost. Prim hrají oddíly nohejbalu a v poslední době i kopané. Mezi nejvýznamnějšími úspěchy TJ Sokol Modřice patří zisk několika titulů mistra ČR v soutěži týmů i jednotlivců a vítězství v Poháru mistrů evropských zemí v nohejbalu. Za úspěch se také považuje první místo mužů v kopané v okresním přeboru Brno-venkov v sezóně 2006-2007. Ostatní oddíly svoji činnost zaměřují spíše do oblasti rekreačního sportu.

    Prostory tělocvičny jsou po obnovení činnosti jednoty pod hlavičkou Československé, později České obce sokolské pronajímány základní škole Modřice. Škola nemá vlastní tělocvičnu, a proto využívá zařízení Sokola v hodinách tělesné výchovy.

1945 - založení AFK Modřice, později přejmenován na TJ Sokol Modřice

2010 - Přejmenování na MFK Modřice o.s.

Fotbalový turnaj O pohár starosty města Modřice

    První ročník fotbalového turnaje byl uskutečněn v roce 2001. Turnaj překračuje významem a rozsahem katastr města a koná se tradičně v letním období. Turnaj patří mezi nejkvalitnější akce tohoto druhu v ČR a pravidelně se jej zúčastňuje 20 předních celků rozdělených do 4 skupin na hřištích s přírodní trávou. Sportovní klání je určeno oddílům mladších žáků a neprobíhá pouze na modřickém fotbalovém hřišti, ale také na hřištích okolních obcí. Každé družstvo sehraje 7 utkání. Hlavní pořadatel TJ Sokol Modřice ve spolupráci s 1. FC Brno za výrazného přispění sponzorů zajišťuje a hradí zúčastněným týmům ubytování v penzionech nebo vysokoškolských kolejích a stravování s pitným režimem. Turnaje se účastní už pravidelně i takové týmy jako je například 1. FC Brno, Sparta Praha, Slavie Praha, Baník Ostrava a další. Roku 2004 pak poprvé přijela i družstva ze sousedního Slovenska (Slovan a Inter Bratislava, AS Trenčín). Na 5. ročníku v roce 2005 se zúčastnilo i družstvo z Rakouska Rapid Vídeň, které tento ročník také vyhrálo. Od roku 2005 se tedy z modřického turnaje stává uznávaný mezinárodní turnaj, kterého se účastní zástupci dnes již 5 zemí (Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko a Chorvatsko).

    V roce 2009 se tak diváci i hráči mohli těšit už na 9. ročník. Kromě hráčů několika mezinárodních týmů se tu diváci mohou setkat s významnými osobnostmi sportovního i společenského života. Soutěž je doplněna fotbalovou exhibicí - přátelským zápasem osobností kulturního, společenského nebo politického spektra - pod názvem Bolkova jedenáctka s mužstvem složeným z trenérů zúčastněných týmů. Všichni, kdo se turnaje nejen zúčastní, ale jako diváci také navštíví, se mohou spolehnout na to, že turnaj splní jejich očekávání, nabídne vysokou sportovní a společenskou úroveň a mimořádný fotbalový zážitek.

Konečné výsledky MFK Modřice A

2013/2014 - 6. místo v OP Brno-venkov (41 bodů, skóre 40:35)

2012/2013 - 14. místo v I.B třídě skupině B (17 bodů, skóre 30:66) - sestup

2011/2012 - 9. místo v I.B třídě skupině B (35 bodů, skóre 43:36)

2010/2011 - 11. místo v I.B třídě skupině B (32 bodů, skóre 40:47)

2009/2010 - 4. místo v I.B třídě skupině B (40 bodů, skóre 36:35)

2008/2009 - 8. místo v I.B třídě skupině B (34 bodů, skóre 41:55)

2007/2008 - 9. místo v I.B třídě skupině B (34 bodů, skóre 50:55)

2006/2007 - 1. místo v OP Brno-venkov (50 bodů, skóre 56:25) - postup

2005/2006 - 5. místo v OP Brno-venkov (43 bodů, skóre 55:44)

2004/2005 - 3. místo v OP Brno-venkov (48 bodů, skóre 52:36)

2003/2004 - 4. místo v OP Bno-venkov (45 bodů, skóre 64:43)

2002/2003 - 2. místo v OP Brno-venkov (52 bodů, skóre 66:34)

2001/2002 - 2. místo v OP Brno-venkov (60 bodů, skóre 71:50)

1999/2000 - 7. místo v OP Brno-venkov (43 bodů, skóre 67:53)